Socialtandpleje


Målgruppen for socialtandpleje ordningen er borgere med særlige sociale problemer, som har akut behov for tandbehandling, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Misbrugere i egen bolig eller andre socialt belastede, som ikke hører under specialtandpleje. Som modtager forskellige former for sociale indsatser efter Serviceloven og rusmiddelbehandling eller alkoholbehandling efter Sundhedsloven. F.eks. hjemløse, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Socialtandpleje omfatter:

  • Vederlagsfri akut, smertelindrende og funktions opbyggende tandpleje
  • forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen og forebyggelse af ny sygdom.


Tandplejetilbuddet skal:

  • Bidrage til at borgeren bliver smertefri i den akutte situation
  • Bidrage til at borgeren bliver i stand til fremover at være smerte-fri
  • Bidrage til at give borgeren bedre livskvalitet
  • Bibringe borgeren en forbedret tyggefunktion.


Socialområdets visitationsafdeling foretager en vurdering af, om borgeren tilhører målgruppen for socialtandpleje.

 

Folder om Socialtandpleje


Visitation til behandling foretages af overtandlægen i den kommunale tandpleje og sker ud fra en bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud, samt ud fra en vurdering af borgerens tandbehandlingsbehov.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til overtandlæge Emma Ramaki på mail: er@norddjurs.dk

Lovgivning på området:


• LOV nr 1053 af 30/06/2020: Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere)

 BEK nr 1077 af 30/06/2020. Bekendtgørelse om tandpleje

Kvalitetsstandard for Socialtandplejen

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune