Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et samlet tandplejetilbud til borgere, der, grundet betydelig og varigt nedsat funktionsevne, ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, ved praktiserende tandlæge eller i omsorgstandplejen.

Målgruppe

Fælles for målgruppen gælder det, at personerne har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. Således er ordningen ikke omfattet alle personer med nedenstående diagnoser. Eksempler på persongrupper er:

  • Sindslidende

  • Udviklingshæmmede

  • Cerebral parese

  • Autisme

  • Sklerosepatienter

Henvisning

Henvisning til Specialtandplejen sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Denne bedømmelse bør foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende person.

 
Læs mere om personkredsen ( side 51 stk. 6 ) i Sundhedsstyrelsens Vejledning (pdf), og tandpleje tilbud til borgere med særlige behov.

Henvisningsblanket:

Henvisning til specialtandpleje kan hentes på Hospitalsenhed Midts hjemmeside under henvisningsprocedure.

I henvisningen udfyldes alle rubrikker grundigt og korrekt. Der lægges særlig vægt på at få fyldestgørende beskrivelse af henvisningsårsagen (eksempelvis diagnosen, tidligere forsøgt behandling, kooperations vanskeligheder, evt. tidligere tandlæge og/eller andet relevant).

Hvis henviser er privatpraktiserende tandlæge, skal ydermere det odontologiske behandlingsbehov og tentative behandlingsplan beskrives.

Henvisningen sendes til:

Sikkermail: sikkertandplejen@norddjurs.dk

Norddjurs Kommunale Tandpleje

Åboulevarden 64

8500 Grenaa

eller på e-mail: tandpleje.01@norddjurs.dk

Visitation

Specialtandplejen foretager en tandlægefaglig vurdering, når de har modtaget henvisningen. På den baggrund vurderes det, om patientens tandpleje kan tilgodeses på et mindre specialiseret niveau.

Det bærende princip er, at det er patientens tandplejebehov og funktionsniveau, der lægges til grund for beslutning af, hvor tandplejen ydes mest hensigtsmæssigt.

En borgers økonomiske forhold indgår aldrig i en vurderingen af, om der skal gives tilbud om specialtandpleje.

Pris

Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet på 170,83,- kr. pr måned (2021 pris) Maks 2050,- kr. om året.

Beløbet dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse der, ud fra en tandlægelig bedømmelse, er behov for og som er realistisk at gennemføre.

Der tilbydes også behandling i generel anæstesi (helbedøvelse).

Udgifter til tandbehandling derudover er gratis.

Læs mere i denne pjece: Specialtandpleje

Børn og unge under 18 år betaler ikke noget.

Sted

Den forebyggende og behandlende tandpleje kan - efter aftale - foregå på følgende klinikker:

• På en af den Regionale Specialtandplejes afdelinger på Regionshospital Randers eller
   Regionshospital Viborg.

• Norddjurs Kommunes lokale tandklinikker eller hos en privat tandlæge, der har indgået
   aftale med Norddjurs kommune.

• En kombination af ovenstående såfremt det er mest hensigtsmæssigt.

Der ydes ikke tilskud til transport til tandbehandling ej heller ved viderehenvisning til specialtandlæger og/eller behandling på et af Regionens sygehuse (Kirurgisk afd. Aarhus Sygehus eller Den Regionale Specialtandpleje).

Klagevejledning

Begrundet afslag på ønske om specialtandpleje gives skriftligt til ansøger og henviser.

Eventuel klage over visitationsafgørelsen fremsættes overfor overtandlægen eller sendes til:

Styrelsen for Patientklager:

Oluf Palmes Alle 18 H, 8200 Aarhus N.

Klager over afgørelser – eksempelvis afslag - rettes også til ovenstående myndighed. Læs mere på: https://stpk.dk/#

 

Kontaktoplysninger

Telephone

Tidsbestilling og ændring af aftaler fra kl. 08.00 til kl. 12.00.

Tlf. 89 59 25 33.