Specialtandplejen

Specialtandplejen er et samlet tandplejetilbud til borgere, der, grundet betydelig og varigt nedsat funktionsevne, ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, ved praktiserende tandlæge eller i omsorgstandplejen.

Fælles for målgruppen gælder det, at personerne har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. Således er ordningen ikke omfattet alle personer med nedenstående diagnoser. Eksempler på persongrupper er:

  • Sindslidende

  • Udviklingshæmmede

  • Cerebral parese

  • Autisme

  • Sklerosepatienter

Henvisning til Specialtandplejen sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

Denne bedømmelse bør foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse.

Henvisnings skema til Specialtandplejen

I henvisningen udfyldes alle rubrikker grundigt og korrekt. Der lægges særlig vægt på at få fyldestgørende beskrivelse af henvisningsårsagen (eksempelvis diagnosen, tidligere forsøgt behandling, kooperations vanskeligheder, evt. tidligere tandlæge og/eller andet relevant).

Hvis henviser er privatpraktiserende tandlæge, skal ydermere det odontologiske behandlingsbehov og tentative behandlingsplan beskrives.

Henvisningen sendes til:

Sikkermail: sikkertandplejen@norddjurs.dk

Norddjurs Kommunale Tandpleje

Åboulevarden 64

8500 Grenaa

Specialtandplejen foretager en tandlægefaglig vurdering, når de har modtaget henvisningen.

På den baggrund vurderes det, om patientens tandpleje kan tilgodeses på et mindre specialiseret niveau.

Det bærende princip er, at det er patientens tandplejebehov og funktionsniveau, der lægges til grund for beslutning af, hvor tandplejen ydes mest hensigtsmæssigt.

En borgers økonomiske forhold indgår aldrig i en vurderingen af, om der skal gives tilbud om specialtandpleje.

Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet på 177,50,- kr. pr. måned (2023 pris) Maks. 2130,- kr. om året.

Beløbet dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse der, ud fra en tandlægelig bedømmelse, er behov for og som er realistisk at gennemføre.

Der tilbydes også behandling i generel anæstesi (helbedøvelse).

Udgifter til tandbehandling derudover er gratis.

Børn og unge under 18 år betaler ikke noget.

Den forebyggende og behandlende tandpleje kan - efter aftale - foregå på følgende klinikker:

• På en af den Regionale Specialtandplejes afdelinger på Regionhospital Randers eller
   Regionhospital Viborg.

• Norddjurs Kommunes lokale tandklinikker.

• En kombination af ovenstående såfremt det er mest hensigtsmæssigt.

Der ydes IKKE tilskud til transport til tandbehandling ej heller ved viderehenvisning til specialtandlæger og/eller behandling på et af Regionens sygehuse (Kirurgisk afd. Aarhus Sygehus eller Den Regionale Specialtandpleje).

Begrundet afslag på ønske om specialtandpleje gives skriftligt til ansøger og henviser.

Eventuel klage over visitations afgørelsen fremsættes overfor overtandlægen eller sendes til:

Styrelsen for Patientklager:

Oluf Palmes Alle 18 H, 8200 Aarhus N.

Klager over afgørelser – eksempelvis afslag - rettes også til ovenstående myndighed.

Kontaktoplysninger

Tandplejen Norddjurs Kommune